rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zákazník zasláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním postupem. Veškeré zaslané objednávky jsou považovány za závazné. Každá objednávka je po odeslání potvrzena emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce. Následně bude zákazník kontaktován telefonicky a bude s ním objednávka zkonzultována. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí nesrovnalosti v údajích je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve e-mailem na adresu objednavky@kamna-kks.cz. Zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo Geis. Způsob platby si zákazník může zvolit buď dobírkou (v hotovosti řidiči přepravní služby při převzetí kamen), převodem (platba předem - zašleme Vám fakturu a po jejím zaplacení Vám bude zboží odesláno) nebo na splátky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět plnou částku předem dohodnutým způsobem. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky na adrese objednavky@kamna-kks.cz. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme !

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 4 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky.
2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
3. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně, nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.
4. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.
5. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
7. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
8.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.
9. Kamna Vám dopravíme na místo užívání v ČR. V případě objednávky nad 3.000,– Kč s DPH je doprava ZDARMA. Do 3.000,– účtujeme dopravné ve výši 200,– Kč.
10. Dopravce přijede s autem s hydraulickým čelem, řidič složí kamna na zem a na paleťáku je doveze po zpevněném terénu na místo, kam až se s paleťákem dostane. Řidič vzhledem k hmotnosti palety, není schopen překonávat překážky nebo schody, nezajišťuje donášku a stěhování zásilky do domů, pater, skladů apod. Upozorňujeme, že kupující je povinen kamna v přítomnosti dopravce zkontrolovat, že v průběhu dopravy nedošlo k jejich poškození. Při převzetí kamen zkontrolujte neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Důrazně doporučujeme kamna rozbalit a zkontrolovat v přítomnosti řidiče. Dopravci na dodatečné reklamace reagují oprávněným argumentem, že si zákazník poškození výrobku mohl způsobit další manipulací.
Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží (poškození) nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve na mail info@kamna-kks.cz, nejpozději však do jednoho pracovního dne od data převzetí zboží.


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající KKS-MS s.r.o., IČ 29389097, DIČ CZ29389097 se sídlem Kaňovice 28, 73936, telefon:00420606609077, e-mail:info@kamna-kks.cz.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kupující bere na vědomí, že správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací).

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:
- na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený výše.
Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno právo kupujícího na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu kamna-kks.cz a právním řádem platným v ČR.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Články - informace!

Návody k použití a technické listy

Hledat technické listy a návody k použití

Zadejte název nebo typ výrobku

Doporučujeme:

JOTUL F 602 CB - černý lak

Fotografie zboží: JOTUL F 602 CB - černý lak | eshop KAMNA-KKS.cz

23990.00 Kč

více informací

slovník technických pojmů

ČSN EN 13 240, ČSN EN 13 229

Krbová kamna nebo krbová kamna s výměníkem, která nejsou označena značkou ČSN EN 13 240, nemusí vždy splňovat předepsané normy v ČR a může se stát, že u nás nemohou být provozována. Proto je vždy lepší si nechat takový výrobek posoudit od kvalifikova...


logo fb MENU:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2015